Minecraft United Kingdom Servers | Minecraft Server List

Minecraft Servers

Rank Server Players Types
SeaCraft # 76

# 76 SeaCraft 0/1337

SeaCraft

offline mc.seacraft.online

0/1337 AnarchyMCMMOPvESurvivalSkyblock
Shady Lands # 77

# 77 Shady Lands 0/169

Shady Lands

offline play.shadylandsmc.tk

0/169 EconomyPvESkyblockPvPDiscord
Skies of Nazka # 78

# 78 Skies of Nazka 0/0

Skies of Nazka

offline 31.185.190.249

0/0 SurvivalPvEFactions
SkyNebula # 79

# 79 SkyNebula 4/500

SkyNebula

offline play.skynebula.net

4/500 SkyblockEconomyPvP
SkyPlex # 80

# 80 SkyPlex 2/10

SkyPlex

offline SkyPlex.MCPRO.io

2/10 SkyblockEconomySurvivalSurvival Games
Spirefall # 81

# 81 Spirefall 0/100

Spirefall

offline mc.spirefall.xyz

0/100 NetworkPvPPrisonSkyblockMini Games
SquiddySkies # 82

# 82 SquiddySkies 0/50

SquiddySkies

online play.squiddyskies.xyz

0/50 DiscordSurvivalTowny
Stalemate Survival # 83

# 83 Stalemate Survival 0/100

Stalemate Survival

offline play.stalematemc.net

0/100 EconomySurvivalPvPRoleplayVanilla
SunflowerMC # 84

# 84 SunflowerMC 0/2020

SunflowerMC

online play.sunflowermc.net

0/2020 SkyblockDiscordNetwork
SurvivalAdventures - Fun Survival experi # 85
190/300 EconomySurvivalPvE
TellusMC # 86

# 86 TellusMC 0/350

TellusMC

online play.tellusmc.com

0/350 EconomySurvivalTownyDiscordMCMMO
The Danklands - RPG Survival # 87

# 87 The Danklands - RPG Survival 0/75

The Danklands - RPG Survival

offline play.danklands.com

0/75 PvEDiscordSurvivalMini GamesMCMMO
The Foxes Den # 88

# 88 The Foxes Den 6/2017

The Foxes Den

online play.thefoxesden.xyz

6/2017 EconomyCreativeMCMMOPvESurvival
The NeXus Network # 89

# 89 The NeXus Network 0/40

The NeXus Network

online mc.thenexusnetwork.xyz

0/40 MCMMOSurvivalDiscord
TheAura # 90

# 90 TheAura 0/1337

TheAura

offline Play.TheAura.uk

0/1337 SurvivalRoleplayMCMMOEconomyDiscord
Time to Battle # 91

# 91 Time to Battle 1/1

Time to Battle

online play.timetobattle.net

1/1 SurvivalAdventureMini Games
Tnt-Wars # 92

# 92 Tnt-Wars 0/2020

Tnt-Wars

offline tnt-wars.net

0/2020 Mini GamesNetworkPvP
TwistedPVP # 93

# 93 TwistedPVP 4/20

TwistedPVP

online play.twistedpvp.net

4/20 FactionsRaidingPvP
TycheCraft # 94

# 94 TycheCraft 0/156

TycheCraft

offline play.tychecraft.com

0/156 EconomyMCMMOPvEPvPSurvival
UnTypical - SMP+ # 95

# 95 UnTypical - SMP+ 0/20

UnTypical - SMP+

online xyz-mc.xyz

0/20 FactionsSurvivalPvPPvEDiscord
UniCraft # 96

# 96 UniCraft 8/5000

UniCraft

online unicraft.live

8/5000 FactionsPvPSurvival
Valhalla Towny [New] [1.15.2] # 97
2/1000 TownySurvivalMCMMOPvPDiscord
VallerHQ # 98

# 98 VallerHQ 0/75

VallerHQ

offline VallerHQ.net

0/75 TownyMCMMOEconomy
Vibe Central # 99

# 99 Vibe Central 0/100

Vibe Central

offline 217.182.250.32

0/100 SurvivalPvPPvEEconomy
VileMC # 100

# 100 VileMC 0/600

VileMC

offline play.vileskyblock.xyz

0/600 MCMMOSkyblockEconomy