Sponsored Servers
Rank Server Players Types
No Servers

Minecraft Discord Servers

Rank Server Players Types
PokeVoyage # 1

# 1 PokeVoyage 42/200

PokeVoyage

online play.pokevoyage.com

42/200 SurvivalPixelmonPixelSparkEconomyDiscord
Realism Town # 2

# 2 Realism Town 16/80

Realism Town

online play.realismtownmc.com

16/80 SurvivalPvEEconomyVanillaDiscord
➤ Chronic Realms | 1.8 - 1.14 # 3

# 3 ➤ Chronic Realms | 1.8 - 1.14 45/500

➤ Chronic Realms | 1.8 - 1.14

online Chronicrealms.com

45/500 OP PrisonSkyblockEconomyDiscordNetwork
ColourMC # 4

# 4 ColourMC 4/200

ColourMC

offline play.colourmc.com

4/200 SkyblockSurvivalMCMMODiscord
Odyssey (FTB Infinity Evolved) # 5
3/50 EconomySurvivalDiscordFTBAnti Cheat
TribeWars Farm-Economy # 6

# 6 TribeWars Farm-Economy 17/150

TribeWars Farm-Economy

online play.tribewars.net

17/150 SurvivalEconomyMCMMODiscordRoleplay
MythicalMC # 7

# 7 MythicalMC 0/238

MythicalMC

online play.mythicalmc.com

0/238 MinigamesNetworkPvPDiscordAnti Cheat
Royal Legacy # 8

# 8 Royal Legacy 264/1000

Royal Legacy

online play.royallegacy.net

264/1000 SkyblockSurvivalNetworkDiscordPrison
minetrak # 9

# 9 minetrak 0/20

minetrak

offline minetrak.tk

0/20 SurvivalPvPPvEDiscord
AtomicZombies # 10

# 10 AtomicZombies 1/50

AtomicZombies

online 192.99.63.176:25584

1/50 EconomySurvivalPvEPvPDiscord
MayhavenProject Modded Survival # 11

# 11 MayhavenProject Modded Survival 0/50

MayhavenProject Modded Survival

online mc.modded-mayhavenproject.com

0/50 FTBPvEPvPAnti CheatDiscord
Pixel Rivals - Pixelmon server # 12
0/100 PixelmonSurvivalDiscordEconomy
Pixelmon Reforged # 13

# 13 Pixelmon Reforged 10/100

Pixelmon Reforged

online mc.oppixelmon.com

10/100 PixelmonMinigamesPvPSurvivalDiscord
The Forest # 14

# 14 The Forest 0/0

The Forest

online The_Forest.us.to

0/0 EconomyDiscordSurvival
TreeMC # 15

# 15 TreeMC 12/100

TreeMC

online play.treemc.net

12/100 SurvivalEconomyDiscord