Minecraft Economy Servers | Minecraft Server List

Top Minecraft ServersMinecraft Economy Servers

Rank Server Players Types
HcRaid # 31

# 31 HcRaid 8/500

HcRaid

online play.hcraid.net

8/500 FactionsPvPRaidingRoleplayEconomy
RoyaleMC # 32

# 32 RoyaleMC 1/150

RoyaleMC

online play.royale-mc.com

1/150 SurvivalEconomyMCMMODiscord
Crafting Sword - Survival 1.16 # 33

# 33 Crafting Sword - Survival 1.16 9/150

Crafting Sword - Survival 1.16

online jogar.craftingsword.net

9/150 SurvivalEconomyPvPMCMMO
AstralSMP # 34

# 34 AstralSMP 3/160

AstralSMP

online play.astralsmp.net

3/160 PvESurvivalDiscordEconomyMCMMO
Craftable [1.8 - 1.16] # 35

# 35 Craftable [1.8 - 1.16] 2/300

Craftable [1.8 - 1.16]

online play.craftable.net

2/300 FactionsEconomyMCMMOPvPRoleplay
 CubeMania # 36

# 36 CubeMania 2/2021

 CubeMania

online play.cubemania.net

2/2021 SurvivalMCMMOEconomyRoleplayAdventure
Marauge Network # 37

# 37 Marauge Network 0/1000

Marauge Network

online play.marauge.com

0/1000 EconomyFactionsMCMMOSkyblockSurvival
MugroKraft # 38

# 38 MugroKraft 7/300

MugroKraft

online 51.75.129.224

7/300 SurvivalPvPEconomyDiscordTowny
0161 MC # 39

# 39 0161 MC 0/55

0161 MC

online 0161.cf

0/55 EconomyFactionsSurvivalDiscordPvP
Steel Craft # 40

# 40 Steel Craft 1/100

Steel Craft

online steeltowny.com

1/100 EconomyDiscordTownyPvEMCMMO
PLAY.MCDUNGEON.COM # 41

# 41 PLAY.MCDUNGEON.COM 2/2020

PLAY.MCDUNGEON.COM

online PLAY.MCDUNGEON.COM

2/2020 TownyMCMMOEconomyRoleplay
Emerald Earth # 42

# 42 Emerald Earth 11/69

Emerald Earth

offline emeraldearth.mc-srv.com

11/69 EconomyTownySurvivalAdventure
Talesu Network # 43

# 43 Talesu Network 11/500

Talesu Network

online play.talesu.com

11/500 EconomyTownyMCMMONetworkDiscord
Nameless Heroes # 44

# 44 Nameless Heroes 11/50

Nameless Heroes

online mc.namelessheroes.net

11/50 EconomyMCMMOTownyAdventure
Celestial # 45

# 45 Celestial 2/200

Celestial

online play.celestial-mc.com

2/200 TownySurvivalEconomyNetworkDiscord